Info

Kontakta oss

Du kontaktar oss enklast via mail, med dina uppgifter så återkopplar vi till er så snart vi kan.

Vid mer brådskande ärenden kan man självklart ringa.

ABOUT


Du hittar oss även på Facebook & Instagram

Medlems avtal/villkor


§1 Övervakningskamera

Medlem godkänner härmed närvaro av övervakningskameror i lokalerna och anser inte att dessa kränker den personliga integriteten.


§2 Autogirokunder

Autogiro kunder bär ansvar för att beloppet som skall debiteras finns tillgängligt på kontot. Vid tecknande av medlemskap med autogirobetalning medger medlem sitt godkännande att dennes konto belastas enligt bankens regler varje månad.


§3 Prisändringar

Priserna gäller enligt prislistan. Månadsbetalande medlem är skyddad mot prisändringar av månadsavgiften under de första 12 månaderna. Undantaget är eventuella ändringar i moms eller andra skatter som kan tvinga Recomp Fitness GYM till prisjusteringar i enlighet med detta.


§4 Avtalstid, överlåtelse och uppsägning

Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Uppsägning av medlemskap skall ske senast 2 månader före önskat slutdatum vid autogirobetalning. Medlem med årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemskap för betald period. Uppsägning av medlemskap sker endast till recomp.gym@gmail.com.


§5 Avgifter

Vid nytecknande av medlemskap per autogiro debiteras en uppläggningsavgift. 300kr.

Vid nytecknande av medlemskap per faktura debiteras en fakturaavgift. 100kr.

Vid nytecknande av medlemskap debiteras en avgift för nyckel/tagg. 50kr.


§6 Avstängning vid utebliven betalning

Vid utebliven betalning förbehåller sig Recomp Fitness GYM rätten att avstänga medlem tills full betalning enligt detta avtal erhållits.


§7 Minimiålder för medlemskap

För att kunna teckna medlemsavtal är minimiåldern 18 år. Lägsta ålder för träning utan målmans närvaro är 16 år.  Ungdom under 16 år får endast träna efter särskild överenskommelse mellan Recomp Fitness GYM och målsman.


§8 Ansvar för tagg/nyckel

Medlemskortet är strikt personligt och får ej nyttjas av annan person. Medlemskort ska vid begäran kunna uppvisas vid vistelse i Recomp Fitness GYM lokaler. Om medlem förlorar medlemskort eller att tagg/nyckeln skadas så att detta är obrukbart, skall detta anmälas omgående för utfärdande av ny kortnyckel. Medlem faktureras kostnad för den nya nyckeln.


§9 Ansvar vid olycksfall, stöld och förlust

Recomp Fitness GYM ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, inte heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Recomp Fitness GYM ansvarar inte för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer. Recomp Fitness GYM rekommenderar medlem att teckna egen försäkring.


§10 Hälsotillstånd

Medlem ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att medlem, utan risker, kan delta i aktiviteter hos Recomp Fitness GYM.


§11 Trivsel och föreskrifter

Det åligger medlemmen att informera sig om vilka föreskrifter som gäller, att visa hänsyn och respekt för andra medlemmar och att följa gällande trivselregler/föreskrifter som meddelas skriftligen eller muntligen av personal hos Recomp Fitness GYM.


§12 Vistelse i lokal

Medlem har rätt att vistas inom Recomp Fitness GYM lokaler endast inom angivna öppettider. Dessa öppettider kan komma att ändras under avtalsperioden. Medlem har inte rätt att hjälpa icke medlem att komma in i Recomp Fitness GYM lokaler.


§13 Doping

Det är strikt förbjudet att nyttja eller handha dopningspreparat inom Recomp Fitness GYM lokaler. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja olagliga dopingpreparat eller handha sådana preparat inom Recomp Fitness GYM lokaler. Recomp Fitness GYM har, vid misstanke om dopning eller medlems olämpliga uppträdande rätt att tillämpa uteslutning enligt §14.


§14 Uteslutning av medlem

Recomp Fitness GYM förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, bryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Recomp Fitness GYM ,doping eller handhavande av dopingspreparat etc, sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas.


§15 Force majeure, tekniska fel, mm

Recomp Fitness GYM lokaler och utrustning är tillgängligt för medlem under öppettiderna med reservation för långvarigt strömavbrott och andra tekniska fel samt force majeure.


§16 Ändringar och tillägg till medlemsavtal

Medlem godkänner härmed att ändringar eller tillägg till detta avtal meddelas till angiven mailadress. Överklagan ska ha kommit Recomp Fitness GYM tillhanda inom 1 månad.


Recomp Fitness GYM 2023


Gymregler


•Visa respekt för dina medtränande genom att hålla ordning bland utrustningen, inte plockar fram mer än du behöver och ställ tillbaka samtlig utrustning när du är klar.

 

•Förbjudet att använda magnesium, Tyngdlyftningskrita eller liknande.


•Svettas du mycket på utrustningen eller golvet, torka av med egen handduk eller använd papper och såpvatten som finns i sprayflaskorna i gymmet

 

•Dumpning och drop av vikter är endast en nödåtgärd och skall inte missbrukas i onödan. Recomp Fitness GYM förbehåller sig rätten att varna och i sista hand stänga av den medlem som medvetet hanterar utrustningen på ett ovarsamt sätt.

 

•Om en annan medlem tränar eller gör en övning, repektera då detta och vänta tills denne är klar med sitt set/sin övning innan du går fram för att prata, använda samma utrustning eller annat som kan störa.


•Ha alltid rena träningskläder, och håll god egen hygien. 


•Vänligen lämna dina ytterskor vid dörren när du kommer in. På Recomp Fitness GYM vill vi att du använder rena träningsskor för inomhusbruk vid alla tillfällen. Det är inte tillåtet att gå barfota i gymmet.   


•Om du upptäcker något fel på våra maskiner eller redskap i gymmet, vänligen meddela personalen så att vi kan åtgärda problemet.


•Tack för att du är med och bidrar till en bra och trevlig träningsmiljö hos oss!